965 47 60 01 - Plaza Juan Carlos I, 3, 03668 Algueña info@alguenya.es

Finished the works of conditioning of the new facilities destined for training activities and the air-conditioning of the Theater-Auditorium and Civic-Social Center.

Finalitzats els treballs de condicionament de les noves instal·lacions destinades per a activitats formatives i la climatització del Teatre-Auditori i Centre Cívic-Social.